Statut ZjednoczeniaYhdisteksen säännőt suomeksi

§ 1. Nazwa i siedziba stowarzyszenia
Stowarzyszenie nosi nazwę Zjednoczenie Polskie w Helsinkach ry i ma swoją siedzibę w Helsinkach.

§ 2. Celem stowarzyszenia jest:
tworzenie, utrzymywanie i wzmacnianie łączności wśród Polaków zamieszkałych w Finlandii przez działalność narodową i kulturalną. Właściwą działalność stowarzyszenia na rzecz osiągnięcia celu stanowią:
 1. pozyskanie lokalu do prowadzenia działalności stowarzyszenia i odbywania regularnych zebrań,
 2. założenie biblioteki i nabywanie czasopism,
 3. urządzanie zebrań towarzyskich, odczytów, koncertów, przedstawień teatralnych i uroczystości,
 4. prowadzenie kursów języka polskiego, historii Polski i wiedzy o Polsce współczesnej,
 5. wydawanie broszur i pism,
 6. współdziałanie i utrzymywanie kontaktu z podobnymi polskimi organizacjami za granicą.

§ 3. Majątek
Stowarzyszenie ma prawo posiadania majątku zarówno nieruchomego, jak i ruchomego: z dochodów wspierane są cele stowarzyszenia.

§ 4. Członkowie
Członkiem stowarzyszenia może zastać każda osoba, która uznaje cel i statut stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków dokonuje na ich wniosek zarząd stowarzyszenia. Zanim nowy członek może zostać przyjęty do stowarzyszenia, musi on uzyskać rekomendację dwóch członków stowarzyszenia.

§ 5. Władze towarzystwa
Władzami stowarzyszenia są: walne zebranie stowarzyszenia, zarząd oraz rewidenci działalności.

§ 6. Porządek obrad walnego zebrania stowarzyszenia
Właściwe doroczne walne zebranie stowarzyszenia odbywa się najpóźniej w lutym.
Doroczne walne zebranie stowarzyszenia jest prawomocne, gdy obecna jest co najmniej jedna trzecia zarejestrowanych członków stowarzyszenia. O ile na zebraniu nie jest obecna wymagana liczba członków, należy w sposób zgodny z prawem zwołać nowe zebranie. Zebranie to będzie prawomocne niezależnie od liczby uczestniczących w nim członków.
Na dorocznym walnym zebraniu stowarzyszenia należy rozpatrzeć następujące sprawy:
 1. przedstawienie rocznego sprawozdania zarządu, sprawozdania z badania bilansu i bilans za ubiegły roku kalendarzowy (okres działalności),
 2. zatwierdzenie bilansu oraz przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi i innym osobom odpowiedzialnym,
 3. co drugi rok wybór prezesa i wiceprezesa zarządu oraz trzech członków rzeczywistych i dwóch zastępców członków zarządu na kolejną dwuletnią kadencję,
 4. wybór rewidentów działalności,
 5. przyjęcie uchwały w sprawie wysokości rocznej składki członkowskiej pobieranej od członków.

§ 7. Zebrania stowarzyszenia
Doroczne walne zebranie stowarzyszenia zwołuje się w ustalonym przez zarząd terminie co roku najpóźniej w lutym.
Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje się, gdy tak zdecyduje walne zebranie stowarzyszenia lub gdy zarząd uzna, że są ku temu powody, lub gdy co najmniej jedna dziesiąta (1/10) uprawnionych do głosowania członków stowarzyszenia zażąda tego od zarządu na piśmie w zgłoszonej szczególnie sprawie. Zebranie powinno odbyć się w ciągu trzydziestu dni od chwili przedstawienia żądania jego zwołania zarządowi.
Na zebraniach stowarzyszenia każdy członek posiada jeden głos.
O ile przepisy nie stanowią inaczej, uchwałę zebrania stowarzyszenia stanowi pogląd, który poprze więcej niż połowa oddanych głosów. W przypadku równego rozdziału głosów sprawę rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia, z wyjątkiem wyborów, w których ostatecznie rozstrzyga losowanie.

§ 8. Zarząd stowarzyszenia
Zarządzanie sprawami stowarzyszenia należy do zarządu. Zarząd powinien działać zgodnie z prawem i statutem stowarzyszenia oraz stosować się skrupulatnie do wskazówek walnego zebrania stowarzyszenia.
W skład zarządu wchodzą wybrani co drugi rok przez walne zebranie: prezes, zastępca prezesa oraz trzech członków rzeczywistych i dwóch zastępców członków. Zastępca członka podejmuje uczestnictwo w pracach zarządu, gdy któryś z członków rzeczywistych przez dłuższy okres czasu nie jest w stanie brać udziału w działalności zarządu. Zarząd jest prawomocny, gdy obecnych jest co najmniej trzech członków zarządu. Do podjęcia decyzji zarządu wymagana jest jednomyślność co najmniej trzech z członków zarządu. Zarząd zbiera się na wezwanie prezesa przynajmniej raz w miesiącu. Obrady zarządu i powzięte decyzje winny być protokołowane.

§ 9. Rewidenci działalności i okres rozrachunkowy
Okresem rozrachunkowym stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. Należy wybrać 2 rewidentów działalności stowarzyszenia. Ich zadaniem jest nadzorowanie zarządu stowarzyszenia. Rewidenci działalności nadzorują rozporządzanie majątkiem stowarzyszenia, sprawowanie czynności, zgodnie z prawem i statutem stowarzyszenia. Ponadto monitorowaniu podlega uwzględnianie dyrektyw zebrań stowarzyszenia oraz branie pod uwagę interesu stowarzyszenia. W związku z tym rewidenci działalności mają na życzenie prawo zapoznać się z księgami rachunkowymi i innymi dokumentami stowarzyszenia. Rewidenci działalności zbierają się w razie potrzeby, a zebrania należy protokołować. Na doroczne walne zebranie rewidenci działalności winni opracować pisemne sprawozdanie z rewizji działalności oraz zarządzania majątkiem stowarzyszenia w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego.

§ 10. Wykluczenie członka
Członek stowarzyszenia ma na życzenie prawo wystąpienia ze stowarzyszenia. O wystąpieniu należy powiadomić zarząd pisemnie. Zarząd stowarzyszenia ma prawo niezwłocznego wykluczenia członka stowarzyszenia, który w ciągu dwóch lat nie wpłacał składki członkowskiej lub który w inny sposób szkodzi stowarzyszeniu lub narusza jego dobre imię. Członkowi niezadowolonemu z decyzji zarządu odnośnie wykluczenia przysługuje prawo przedłożenia sprawy swojego wykluczenia pod rozwagę zebrania stowarzyszenia. Zarząd winien ogłosić nazwiska członków ustępujących i wykluczonych ze stowarzyszenia na najbliższym zebraniu stowarzyszenia.

§ 11. Zwoływanie zebrań stowarzyszenia
Zarząd winien zawiadomić o zwołaniu zebrania stowarzyszenia co najmniej na siedem dni przed terminem zebrania w formie listu nadanego pocztą do każdego zarejestrowanego członka. Zawiadomienie może być również wysłane pocztą elektroniczną. Inne wezwania i oświadczenia należy dostarczać członkom stowarzyszenia w ten sam sposób.

§ 12. Składanie podpisu w imieniu stowarzyszenia
Prawo składania podpisu w imieniu stowarzyszenia posiada prezes i jeden członek zarządu, we dwóch razem.

§ 13. Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia
Uchwała w sprawie zmiany statutu i rozwiązania stowarzyszenia winna być podjęta na walnym zebraniu stowarzyszenia większością co najmniej trzech czwartych (3/4) oddanych głosów. W zawiadomieniu o zwołaniu zebrania należy poinformować o zmianie statutu lub rozwiązaniu stowarzyszenia.
W trakcie rozwiązywania stowarzyszenia jego majątek ma być, w sposób określony przez zebranie, które przyjęło uchwałę o rozwiązaniu, przeznaczony na wspieranie celu stowarzyszenia. Po dokonaniu się likwidacji stowarzyszenia, jego majątek należy wykorzystać na te same cele.

Przyjęty na zebraniu stowarzyszenia w dniu 20.10.2013.

[ Na początek strony ]