Nasz biuletyn
 
NR 40_____________________________________________________STYCZEN 2003


Walne Zebranie Zjednoczenia Polskiego w Helsingforsie

Walne Zebranie odbędzie się w niedzielę 26.01.2003, o godz. 17.00 w sali parafialnej kościoła św. Henryka, przy ul. Puistokatu 1 w Helsinkach.

Program Walnego Zebrania:
* rozpatrzenie rocznego sprawozdania Zarządu
* rozpatrzenie sprawozdania Komisji rewizyjnej
* zatwierdzenie bilansu
* wybory prezesa, wiceprezesa i członków zarządu na rok 2003
*wybory komisji rewizyjnej na rok 2003
*ustalenie składek członkowskich na 2003 rok
*wolne wnioski

Według § 6 Statutu Zjednoczenia Polskiego na walnym zebraniu powinno być obecnych co najmniej 1/3 zarejstrowanych członków. O ile na zebraniu nie będzie wymagającej liczby członków koniecznych do powzięcia prawomocnych uchwał, zarząd zwołuje kolejne walne zebranie w tym samym dniu na godz. 17.30 i w tym samym miejscu czyli w sali parafialnej przy ul. Puistokatu 1. W takim przypadku zebranie będzie prawomocne niezależnie od ilości zebranych członków.

Przypominamy, że prawo głosowania mają aktualni członkowie Zjednoczenia, którzy opłacili składki za rok 2002 w terminie do 31.12.2002.

Zapraszamy na Walne Zebranie!
Zarząd

W numerze:
Str. 1. Walne Zebranie ZP, konkurs dla dzieci
Str. 2. Informacje o paszportach
Str. 3. EUWP i Rada Polonii Swiata, delegat ZP w Senacie, piłka nożna
Str. 4. Letni Uniwersytet, spotkanie polonijne wTurku, zaproszenie dla inżynierów, MATKA 2003, nowi członkowie, lyhyesti suomeksi


"Na szczęście, na zdrowie,
na ten Nowy Rok.
Winszujem Wam szczęścia,
zdrowia cały rok!
Hojności, pilności,
pięknej obfitości
Byście byli zdrowi, weseli,
jak w niebie anieli!
Tak to Boże daj!"

Tak śpiewają kolędnicy z
Zywca chodząc po kolędzie,
a my ochoczo do tych życzeń
się dołączamy.

__________________Zarząd

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu zaprasza dzieci polonijne do udziału w konkursie plastycznym. Celem konkursu jest przypomnienie postaci wielkiego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika i jego epokowego odkrycia.
Tematy:
* Mikołaj Kopernik - człowiek, astronom, odkrywca systemu heliocentrycznego. Jego życie i praca.
* Kosmos - czym jest wszechświat, zagadki i tajemnice kosmosu.
Warunki:
W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 5 - 20 lat.
Prace będą oceniane w czterech grupach wiekowych: 5-8, 9-12, 13-15, 16-20 lat.
Format prac dowolny.
Technika: malarstwo, grafika, rysunek, collage, techniki mieszane.
Termin nadsyłania prac: 31 marca 2003 r.
Na uroczystym podsumowaniu konkursu zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.
Adres na który należy wysyłać prace:
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
Rynek Nowomiejski 17, 87-100 TORUN
(z dopiskiem "Kopernik")
Każda praca powinna być opisana czytelnie (pismem drukowanym) według wzoru, który znajduje się u naszego sekretarza.

 

Nasz biuletyn
strona 1


I N F O R M A C J A_ O G Ó L N A

o trybie wydawania paszportów przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Helsinkach od dnia 1 stycznia 2003 r.

__Wydział Konsularny Ambasady RP w Helsinkach uprzejmie informuje, że zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach, która weszła w życie 22 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 557) od 1 stycznia 2003 r. w konsulatach RP będę wydawane następujące paszporty książeczkowe:
1. paszport 10-letni personalizowany (drukowany) w kraju,
2. paszport tymczasowy.
__Procedurę postępowania określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wzorów i trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach (Dz. U. z 2002 r. Nr 114, poz. 991), które to rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 lipca 2002 r.
__W świetle nowych przepisów, 31.12.2002 r. jest ostatnim dniem wystawiania w konsulatach dotychczas używanych książeczek paszportowych (granatowych). Nowe paszporty 10-cio letnie będą drukowane w Polsce, w związku z tym czas oczekiwania na paszport obywatela polskiego przebywającego za granicą będzie dłuższy niż dotychczas. Istotna zmiana w przypadku paszportów 10-cio letnich polega na tym, że wystawiać się je będzie wyłącznie na podstawie danych personalnych zapisanych w aktach stanu cywilnego w Polsce. Zatem, nie będzie możliwe wystawienie tego rodzaju paszportu m.in. dla:
- dziecka urodzonego w Finlandii, nie posiadającego polskiego odpisu aktu urodzenia,
- osoba, która dokonała zmiany danych personalnych w Finlandii (zmieniła nazwisko i imie np. w wyniku zawarcia związku małżeńskiego lub w trybie administracyjnym), nie posiadającej odpisu polskiego aktu ślubu lub urodzenia z adnotacją o dokonanej zmianie danych,
- osoba, która nie zarejestrowała w Polsce wyroku rozwodowego sądu fińskiego.
__ Program personalizowania i archiwizowania paszportów nowego wzoru drukowanych centralnie opiera się na numerze ewidencyjnym PESEL, dlatego też dokument ten nie będzie mógł być wystawiony bez numeru ewidencyjnego. Informacja o numerze PESEL będzie niezbędnym elementem wniosku. Jeżeli dana osoba nie ma nadanego numeru ewidencyjnego lub nie jest pewna jego posiadania, niezbędne będzie wypełnienie "Wniosku o nadanie numeru PESEL". Powiadomienie o nadaniu numeru PESEL zostanie przesłane wraz z wykonanym paszportem.
__
Informujemy, że wnioski nie zakończone wystawieniem paszportu do 31 grudnia 2002 r., z przyczyn od nas niezależnych (np. brak kompletu dokumentów, potwierdzenia danych przez Wydział Paszportów w Polsce, itp.), będą musiały zostać rozpatrzone według nowej procedury.
__ Paszporty tymczasowe, które będą drukowane w konsulatach RP, stanowią uzupełnienie funkcjonalne nowego paszportu personalizowanego centralnie. Dokumenty te spełniać będą nastepujące funkcje:
- zastapią paszporty blankietowe na powrót do kraju (krótki termin ważności),
- umożliwia obywatelom polskim podróżowanie w czasie oczekiwania na otrzymanie paszportu 10-letniego, wykonywanego w kraju (są dokumentami wielokrotnego przekroczenia granicy z terminem ważności określonym przez konsula - maksymalnie do 1 roku).
KOMUNIKAT


" MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ INFORMUJE, ZE W ZWIAZKU ZE ZMIANA USTAWY Z DNIA 29 LISTOPADA 1990 R. O PASZPORTACH, OD 1 STYCZNIA 2003 R. WSZYSTKIE PASZPORTY ZWYKLE 10 LETNIE NIEZALEZNIE OD MIEJSCA ZAMIESZKANIAOBYWATELA POLSKIEGO, BEDA WYSTAWIANE W POLSCE.

ZMIANA TA, PODYKTOWANA WYMOGAMI BEZPIECZENSTWA, OZNACZA WPROWADZENIEPOWSZECHNIE PRZYJETEJ W SWIECIE ZASADY PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW. POLSKIE URZEDY KONSULARNE BEDA NADAL, ZGODNIE Z WLASCIWOSCIA TERYTORIALNA, PRZYJMOWAC WNIOSKI O WYDANIE PASZPORTU, PO CZYM BEDA PRZESYLAC JE DO WARSZAWY, A PO OTRZYMANIU GOTOWYCH PASZPORTÓW WYDAWAC JE WNIOSKODAWCOM.

- OBYWATEL POLSKI UBIEGAJACY SIE O WYDANIE ZA GRANICA PASZPORTU ZWYKLEGO POWINIEN UWZGLEDNIC WYDLUZENIE SIE PROCEDUR, WYNIKAJACE Z KONIECZNOSCI WYSTAWIENIA TEGO DOKUMENTU W KRAJU. STAD ZALECA SIE ZLOZENIE WNIOSKU NA NOWY PASZPORT , MINIMUM 6 MIESIECY PRZED UTRATA WAZNOSCIDOTYCHCZAS POSIADANEGO.

- JEZELI OKOLICZNOSCI NIE POZWALAJA NA UBIEGANIE SIE O PASZPORT ZWYKLY Z ODPOWIEDNIM WYPRZEDZENIEM, NALEZY PRZY SKLADANIU WNIOSKU PASZPORTOWEGO WYSTAPIC Z DODATKOWYM WNIOSKIEM O WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO. DOKUMENT TEN, SPELNIAJACY WSZYSTKIE FUNKCJE PASZPORTUZWYKLEGO, BEDZIE WYDAWANY PRZEZ KONSULÓW BEZPLATNIE, Z OKRESEM WAZNOSCI DO 1 ROKU, NA CZAS OCZEKIWANIA NA PASZPORT ZWYKLY.

- DOTYCHCZASOWY PASZPORT BLANKIETOWY, WYDAWANY NA POWRÓT DO KRAJU, W ZAMIANZA UTRACONY PASZPORT ZWYKLY ZOSTANIE OD 1 STYCZNIA 2003 ROKU ZASTAPIONY RÓWNIEZ PRZEZ PASZPORT TYMCZASOWY, O OKRESLONYM KRÓTKIM OKRESIE WAZNOSCI. PROCEDURY NIEZBEDNE DO OTRZYMANIA TEGO PASZPORTU, JAK I OPLATY ZA JEGO WYDANIE, POZOSTAJA TAKIE SAME JAK W PRZYPADKU DOTYCHCZASOWEGO PASZPORTU BLANKIETOWEGO.

SZCZEGÓLOWE INFORMACJE DOTYCZACE AKTUALNYCH PROCEDUR PASZPORTOWYCH MOZNA UZYSKAC W KAZDYM POLSKIM URZEDZIE KONSULARNYM."

Nasz biuletyn
strona 2


EUWP i Rada Polonii Świata

Pod koniec września w Pułtusku odbyło się połączone Spotkanie Prezesów organizacji należących do EUWP i Zjazd Rady Polonii Swiata. Zjednoczenie Polskie reprezentował Michał Zieliński prezes honorowy ZP. Poniżej sprawozanie:

27.09. piątek
Spotkanie Prezesów EUWP było bardzo intensywne, gdyż oprócz przewidzianych statutem obrad (zwykle 2 dni) należało także wypracować i uzgodnić jednolite stanowisko na Zjazd Polonii Swiata i wybory jej prezydium.
Do EUWP przyjęto dwa nowe kraje:
Bośnie-Hercegowine i Macedonię.
W miejsce dotychczasowego podziału na dwa regiony (wschód i zachód) utworzono trzy:
*__1- region północny - Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, ___Szwecja, Norwegia, Dania,
*__2- region centralny - Rosja, Białoruś, Ukraina, Niemcy, ___Wielka Brytania, Belgia, Francja,
*__3- region południowy - Czechy, Węgry, Rumunia, ___Mołdawia, Bułgaria, Słowenia, Jugosławia, Włochy, ___Austria, Szwajcaria, Macedonia, Bośnia-Hercegowina, ___Chorwacja.

Jesienią 2003 r. minie 10 lat od powstania EUWP. Z tej okazji postanowiono zwołać V Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Składka członkowska wynosi nadal 100 PLN.

28.09. sobota
Zjazd Rady Polonii Swiata otworzył przewodniczacy RPS p. Marek Malicki. Po dyskusji nad programem i wystąpieniami delegatów krajów członkowskich powołano 4 komisje:
___- statutową
___- ds. spraw kultury
___- ds. kontaktów Polonii z Krajem (w tej komisji jest delegat ZP)
___- ds. obrony i promocji dobrego imienia Polski i Polaków.
Prace w komisjach trwały do późnego wieczoru i zakończyły się przygotowaniem wniosków na sesję plenarną.

29.09. niedziela
W czasie sesji plenarnej odczytano wnioski poszczególnych komisji. Najwięcej kontrowersji i dyskusji wzbudził wniosek komisji statutowej. Ponieważ w/w komisja nie przewidywała komisji rewizyjnej w statucie, delegat Zjednoczenia Polskiego wystąpił z pisemnym wnioskiem o powołanie takowej i uzupełnienie & 10-go Statutu RPS. Rzeczowe argumentacje niezbędności i podkreślenie ważności funkcji w/w komisji przekonały delegatów i po głosowaniu przyjęto wniosek delegata ZP. Po przerwie odbyły się wybory. Nowym prezesem Rady Polonii Swiata został wybrany jednogłośnie
mecenas Les S. Kuczyński,


Dyrektor Wykonawczy i Radca Prawny Kongresu Polonii Amerykańskiej od roku 1991, znany działacz polonijny, który to przyczynił się swoim działaniem w sposób istotny do przekonania senatorów Stanów Zjednoczonych do głosowania za wejściem Polski do NATO. Więcej o nim znajdziecie na stronach http://www.polamcon.org
Do prezydium RPS wybrano, oprócz prezesa jako przewodniczacego Rady, przedstawicieli 11-tu organizacji polonijnych.

___Do komisji rewizyjnej wybrani zostali: Henryk Roztoczyński -USA, Jan Zinkiewicz - Kazachstan, Michał Bieniasz -Szwecja.
Na zakończenie Zjazdu zebrani delegaci odśpiewali Hymn Polski przy akompaniamencie delegata ZP z Finlandii i Rotę przy akompaniamencie delegata Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech.

Zjednoczenie Polskie w Helsingforsie jest od września 2002 roku członkiem Rady Polonii Swiata.

Nasz delegat w Senacie

W dniu 26 listopada odbyło się, zwołane przez Senat RP, posiedzenia Zespolu ds. szkolnictwa polskiego dla Polonii i Polaków za granicą, promowania nauki polskiej za granicą oraz wspierania działalności naukowej osób polskiego pochodzenia, działajacego w ramach prac Komisji Emigracji i Polaków za Granicą. Polonię fińską reprezentował, na imienne zaproszenie z Senatu, Michał Zieliński, honorowy prezes naszego Zjednoczenia.
Podczas posiedzenia zespołu w gmachu Senatu Michał Zieliński zreferował sytuację nauczania języka polskiego w Finlandii. Bardzo trudna i skomplikowana jest sytuacja na terenach byłego Związku Radzieckiego a zwłaszcza na Białorusi, Ukrainie, Litwie i w Kazachstanie.
Obrady w/w zespołu dotyczyly głównie problemów i form pomocy dla środowisk polonijnych w tych krajach.

Piłka nożna - Futsal

Nasza polonijna drużyna piłkarska HePuLi/LOT-Polonia rozegrała do tej pory 7 spotkań w II lidze Futsal-u.
3 wygrane mecze, 1 remis, 3 przegrane.
W swojej grupie mają 11-tu rywali. Obecnie plasują się w środku tabeli. Do rozegrania mają jeszcze 4 mecze: 12.01, 25.01, 1.02 i 15.02.
Trzymajmy za nich kciuki i życzmy im jeszcze lepszych wyników w 2003 r. Kibice mile widziani, zapraszamy! Wszystkie mecze są rozgrywane w hali sportowej w Viikki palloiluhalli.
Bliższe informacje: Ryszard Szymański tel. 041 - 4452533.

Nasz biuletyn
strona 3


UNIWERSYTET LETNI KULTURY POLSKIEJ - RZYM 2003

Fundacja Jana Pawła II oraz Katolicki Uniwersytet organizują od dnia 16.06 do 5.07. 2003 r. w Domu Polskim Jana Pawła II, Via Cassia 1200 w Rzymie Uniwersytet Letni Kultury Polskiej.
TEMAT:
ZWIAZKI KULTURY POLSKIEJ Z KULTURA EUROPEJSKA I AMERYKANSKA
Program: dawna i najnowsza historia Polski, myśl religijno-moralna Jana Pawła II, społeczno-gospodarcza sytuacja Polski, literetura polska, sztuka polska, polski film i teatr, muzyka polska, polska literatura i sztuka na emigracji, Kosciół na emigracji, wkład polskiej emigracji w kulturę światową. Wykłady w języku polskim i angielskim.
Studenci mogą uzyskać 5 punktów /credits/.
Przewidywana jest audiencja z Ojcem
Świętym, zwiedzanie Rzymu i Muzeów Watykańskich oraz wycieczki do Asyżu, Orvieto, Monte Cassino i Pompei.

Uniwersytet Letni jest otwarty dla wszystkich pragnących pogłębić znajomość problematyki kultury chrześcijańskiej i polskiej. Trzytygodniowy wspólny pobyt uczestników i wykładowców pozwala stworzyć rodzinną oazę polskości w Wiecznym Mieście. Stał się on już stałym punktem w kalendarzu polonijnych spotkań wakacyjnych.

Koszt uczestnictwa łącznie z mieszkaniem i wyżywieniem w Domu Polskim oraz wycieczkami wynosi 1100 dolarów USA (studenci 950 dolarów); przejazd do Rzymu na koszt uczestnika. Przy zapisie obowiązuje przedpłata w wysokości 300 dolarów USA lub równowartość w innej walucie, którą potrąca się od kosztów uczestnictwa. Pozostałą kwotę uczestnicy wpłacają po przyjeździe do Rzymu.

Zgłoszenia należy kierować do dnia 15 maja 2003 wraz z czekiem wystawionym na adres:
POLSKI INSTYTUT KULTURY CHRZESCIJANSKIEJ
Via di Porta Agelica 63, 00193 Roma, ITALIA, tel./fax 39/06-686-1844
http://www.jp2f.opoka.org.pl __
E-mail: jp2f@nettuno.it

Osoby, które chcą przyjechać wcześniej lub pozostać dłużej, mogą zatrzymać się w Domu Polskim Jana Pawła II, rezerwując pokój na trzy miesiace przed przyjazdem.


Spotkanie polonijne w Turku
Następne spotkanie oddziału ZP pod hasłem: śpiewamy Polskie kolędy dbędzie się w piątek dnia 24 stycznia o godz. 18.30 na kościelnym chórze w kościele katolickim w Turku przy ul.Ursininkatu 15 a. Potem w sali parafialanej rozmowy przy kawie. Wszyscy Polacy z okolic Turku, niezależnie od tego czy są członkami ZP czy też nie, będą tam mile widziani.

Warto zajrzeć......
W dniach 18 - 19 stycznia w czasie wystawy MATKA 2003 czyli PODRÓZE 2003, w Centrum Wystawowym w Helsinkach (Helsingin Messukeskus) Towarzystwo Przyjaźni Finlandia -Polska będzie miało swoje stoisko przedstawiające pracę i działalność towarzystwa.

Zaproszenie dla inżynierów
Szanowni Państwo,
tą drogą zwracam się z prośbą o umożliwienie kontaktu ze środowiskiem inżynierskim Waszej Polonii.
Pozdrowienia z Kraju Saary
Slawomir Zellmer Halaczkiewicz
www.poln-ing.de ___ www.polonia21.de

Nowi członkowie ...................... Uudet jäsenet
Na zebraniu zarządu w dniu 6.01.2003 przyjęto do Zjednoczenia - Marzenę Majchrzak.
Serdecznie witamy w naszym gronie! Tervetuloa!

Lyhyesti suomeksi

Yhdistyksen vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään sunnuntaina 26.1.2003 klo 17.00 Pyhän Henrikin kirkon seurakuntasalissa, osoite: Puistokatu 1, Helsinki.
Kokouksen ohjelma:
* toimintakertomuksen hyväksyttäväksi esittäminen,
* tilintarkastuskertomuksen käsittely,
* tilinpäätőksen hyväksyttäväksi esittäminen,
* yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja _hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2003,
*tilintarkastajien valinta vuodelle 2003,
*vahvistetaan vuoden 2003 jäsenmaksun suuruus,
* muut asiat. Tervetuloa! Hallitus

Kannatta poikkea....
Ystävyysseurojen Liitto ry on mukana MATKA 2003 TAPAHTUMASSA. Suomi-Puola ystävyysseuratyő esittäytyy taas 18.-19.1. Helsingin Messukeskuksessa.

Zjednoczenie Polskie w Helsingforsie
PL 279
00120 Helsinki
e-mail: zjednoczenie.polskie@avenet.fi
http://www.avenet.fi/~zpolskie
Konto bankowe: Nordea-Senaatintori 124750-1263
Tel. +358 40 7494930

Zarząd
Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik(strony-www)
Członek
Członek


Alicja Sollamo
Henryk Bigos
Jola Hilden
Tadeusz Tracewski
Danuta Kral-Leszczyńska
Beata Heikkinen

Nasz biuletyn
strona 4